For English see below


Fundacja Kultury Wizualnej CHMURA to niezależna organizacja, która zajmuje się tworzeniem cyfrowego archiwum. Prezentuje trójmiejską scenę artystyczną wraz z dokumentami życia społecznego po 1945 roku, ze szczególnym naciskiem na dekadę lat 90. zarówno w Trójmieście, w Polsce, jak i na świecie. CHMURA to przede wszystkim ogólnodostępna baza internetowa, na której użyczone artefakty są kolekcjonowane, katalogowane, digitalizowane i upowszechniane. Eksponowane zbiory i dokumenty pochodzą z archiwów prywatnych, publicznych, bądź pozostają w depozycie Fundacji.

CHMURA to jednak nie tylko archiwum on-line. Równie ważne jest organizowanie wystaw, spotkań, warsztatów oraz propagowanie artystycznego ruchu wydawniczego. Poprzez inicjowanie programów artystycznych, badawczych i wydawniczych CHMURA pragnie zdobywać i dzielić się wiedzą na temat archiwalnych dokumentów życia artystycznego. Dlatego na łamach strony internetowej CHMURA chętnie publikuje artykuły i wywiady ze współczesnymi twórcami, którzy pracują z materiałem archiwalnym. Ponadto umieszcza rozmowy ze specjalistami poszczególnych dziedzin oraz wideo-dokumentacje z organizowanych spotkań.

Międzynarodowe projekty badawczo-wystawiennicze są jedną z fundamentalnych koncepcji CHMURY. Przeszłość i jej wpływ na teraźniejszość, zmiany społeczne, ekonomiczne i polityczne, migracje czy indywidualne wybory stanowią źródło nieustających poszukiwań i przedsięwzięć fundacji. CHMURA ponad wszystko ceni wymianę intelektualno-artystyczną.

Wszystkich zainteresowanych naszymi działaniami i chętnych do dzielenia się prywatnymi zbiorami archiwalnymi, zachęcamy do kontaktu i współpracy.

Serdeczności!


THE CHMURA* VISUAL CULTURE FOUNDATION
*(Chmura = Cloud)

The CHMURA Visual Culture Foundation is an independent organisation which addresses its efforts to the creation of a digital archive. It presents the art scene of the Tri-City (i.e. the Gdansk, Sopot, Gdynia agglomeration), as well as documents of social life after 1945 with the emphasis on the 1990s not only in the Tri-City but also in Poland and the rest of the world. CHMURA is above all a free-access internet database featuring borrowed artefacts which the Foundation has catalogued, digitised and disseminated. The collections and documents accessible through CHMURA come from private and public collections and archives, or remain in the Foundation’s deposit.

However, CHMURA is not only an on-line archive. What is also important for the Foundation is organising exhibitions, meetings, workshops and promoting the artistic publishing movement. By initiating art projects and research and publication programmes, CHMURA wants to gain and share knowledge on archival documents of artistic life. Therefore, CHMURA willingly publishes on its website articles and interviews with contemporary artists who work with archival material. In addition, the Foundation places conversations with specialists in individual fields and video-documentation of organised meetings.

International research-and-exhibition projects are one of the fundamental concepts of CHMURA. The past and the influence it renders over the present, social, economic and political changes, migrations and individual choices are all a source of continual research and undertakings of the Foundation. What CHMURA values most of all is the intellectual and artistic exchange.

Everyone who is interested in our activity and who would like to share their private archives are encouraged to contact us and co-operate. Kind regards!

Translated by Marzena Guzowska & Jeremy Pearman