STATUT FUNDACJI KULTURY WIZUALNEJ CHMURA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1. Aleksandra Grzonkowska, zwana dalej „Fundatorem”, ustanowiła aktem notarialnym, spisanym w dniu 23.08.2016 roku w Gdańsku, Polsce, Fundację o nazwie: Fundacja Kultury Wizualnej Chmura,
zwaną w dalszej części statutu “Fundacją”.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.

3. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.

4. Fundacja
 działa na terytorium Polski, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego
 realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Fundacja
 jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

6. Fundacja używa pieczęci wskazującej nazwę i siedzibę Fundacji.

7. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział II
Cele, zasady i formy działania Fundacji

§ 2

1. Celem Fundacji jest:

a. Badanie i popularyzacja sztuki na Wybrzeżu po 1945 roku,

b. Kolekcjonowanie, katalogowanie, digitalizacja i upowszechnianie zbiorów archiwalnych, zarówno tych będących w depozycie Fundacji, jak również w archiwach prywatnych,

c. Tworzenie ogólnodostępnej bazy/platformy internetowej poświęconej artystycznemu środowisku na Wybrzeżu po 1945 roku,

d. Inicjowanie programów artystycznych, badawczych, informacyjnych i wydawniczych służących zdobywaniu
i upowszechnianiu wiedzy na temat sceny artystycznej na Wybrzeżu po 1945 roku,

e. Wspieranie wszystkich dziedzin sztuki i wszelkiej działalności kulturalnej w kraju i za granicą.

2. Fundacja
 realizuje 
powyższe 
cele 
poprzez:

a. Tworzenie repozytorium z własną siedzibą, pełniącym funkcje archiwum, galerii i miejsca spotkań
i działalności edukacyjnej, twórczej i kulturalnej,

b. Gromadzenie, katalogowanie, udostępnianie i opracowywanie archiwum współczesnej kultury wizualnej,

c. Konserwację i opiekę nad materiałami archiwalnymi, zarówno tymi należącymi do Fundacji, jak i zbiorów prywatnych,
d. Prowadzenie działalności wydawniczej, fonograficznej i kinematograficznej,

e. Organizowanie wielokulturowych i multimedialnych wydarzeń artystycznych, wystaw, pokazów, plenerów
i koncertów,

f. Prowadzenie działalności edukacyjnej – organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów praktycznych i naukowych, a także wspieranie indywidualnych projektów badawczych w tej dziedzinie,

g. Organizowanie wyjazdów badawczych,

h. Podejmowanie współpracy w dziedzinie archiwizacji, konserwacji i badań nad sztukami wizualnymi z innymi tego rodzaju placówkami, z władzami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi
i instytucjami kultury w Polsce i za granicą,

i. Realizację inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami
i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych, przy czym współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy
w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł,

j. Gromadzenie środków finansowych z imprez, zbiórek publicznych, darowizn, dotacji, spadków i zapisów.

Rozdział III
Organy Fundacji

§ 3

1. Organami Fundacji jest Fundatorka i Zarząd Fundacji.

2. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu.

3. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

4. Prezes 
Zarządu 
jest
 uprawniony 
do:


a. powoływania
 członków 
Zarządu;

b. odwoływania 
członków 
Zarządu.

5. Członkostwo 
w 
Zarządzie wygasa 
w 
przypadku:

a. śmierci 
członka 
Zarządu;

b. rezygnacji 
złożonej
 na 
piśmie;

c. odwołania 
z
 pełnienia 
funkcji.

6. W
przypadku śmierci Prezesa Zarządu nowego Prezesa wybierają spośród siebie członkowie Zarządu.

7. Pracami
 Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego członek Zarządu.

§ 4

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają albo Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj członkowie Zarządu łącznie.

3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a. uchwalanie rocznych planów finansowych,

b. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

c. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,

d. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
e. podejmowanie działań dla celów Fundacji,
f. uchwalanie programów działania Fundacji i sprawozdań rocznych z jej działalności.

4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Rozdział IV
Majątek Fundacji

§ 5

1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz inne aktywa nabyte przez Fundację.

2. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażył Fundator, wynosi 1,000 PLN (jeden tysiąc) złotych.

3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

a. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,

b. darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,

c. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,

d. odsetek i depozytów bankowych, w tym także odsetek określonych w ust. 2,

e. inne wpływy.

4. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

5. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

a. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,

b. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

Rozdział V

Zmiany 
statutu 
Fundacji

§
 6

1. Zarząd może podjąć uchwałę o zmianie niniejszego Statutu, w tym celów 
Fundacji większością 2/3 głosów.

2. W 
wypadku likwidacji Fundacji na podstawie uchwały Zarządu, Zarząd podejmuje uchwałę o przekazaniu pozostających po likwidacji środków majątkowych
 organizacjom bądź instytucjom spełniającym cele zbliżone do celów Fundacji.

3. Statut
 niniejszy został ustalony przez Fundatora zgodnie z treścią oświadczenia woli o ustanowieniu Fundacji z dnia 28.08.2016 r. i staje się obowiązujący z chwilą zarejestrowania Fundacji.