Laboratorium Analiz Treści Dźwięków Miejskich | Content Analysis of Urban Sounds


CAUS – Laboratorium Analiz Treści Dźwięków Miejskich

Celem projektu CAUS jest przeprowadzenie analizy dźwięku miasta, z uwzględnieniem jego przeszłej, teraźniejszej i przyszłej tożsamości, jak również jego społecznych, środowiskowych i globalnych kontekstów.

Krajobraz dźwiękowy miasta skomponowany jest z niezliczonych pojedynczych akustycznych zdarzeń. Wszystkie one są świadectwem życia miejskiego, współtworzonego przez ludzi, zwierzęta, rośliny i maszyny. Poprzez swoją obecność stają się świadkami tego, co dzieje się tu i teraz, dzięki swojej nieobecności zaś odwołują się do tego, co przeszłe, przyszłe lub potencjalne. Ich wzajemna interakcja odzwierciedla tożsamość miasta.

Zdarzenia akustyczne powstają jako produkt uboczny innych zdarzeń. Nie występują jednak przypadkowo, bez przyczyny, powodu czy celu. Krajobraz dźwiękowy miasta stanowi bowiem złożoną strukturę informacyjną. Analiza tego nieustannego przepływu akustycznych danych może służyć do identyfikowania informacji ściśle związanych z przeszłą, teraźniejszą i przyszłą tożsamością miasta, rozumianą w kategoriach urbanistycznych, społecznych, politycznych, ekonomicznych i ekologicznych.

Owa analiza zostanie przeprowadzona przez grupę ekspertów w drodze dochodzeń, badań teoretycznych i praktycznych, a także eksperymentów.

***

CAUS – Content Analysis of Urban Sound

The project CAUS is focused on the analysis of urban sound, regarding the information it contains about the city’s identity in past, present and future as well as in the social, environmental and global context.

The soundscape of a city is composed of countless individual acoustic events. All of them are testimonies of urban life. That of people, animals, plants and machines. In their presence they bear witness to the now, in their absence to the past, the future or the potential. Their interaction reflects the identity of a city.

Acoustic events are result or byproduct of other events, They do not occur randomly, or without cause, reason or purpose. The urban soundscape is a complex information structure. The analysis of this constant flow of acoustic data can identify information that is closely connected with the city’s past present and future identity in terms of urbanistic, social, political, economical and ecological aspects.

The analysis is carried out by a group of experts who will conduct investigations, theoretical and practical research and experiments.

Artystki i artyści / Artists:

Marcin Dymiter PL

Lukasz Pancewicz PL

Julie Myers UK/DE

Carsten Stabenow DE

Krzysztof Topolski PL

Franziska Windisch DE/BE

Kurator / Curator: Florian Tuercke DE/PL